Bude Google penalizovat AI obsah?

Ačkoliv generování textů pomocí nástrojů umělé inteligence, jako je například nejznámější ChatGPT-4, zažívá v dnešní době obrovský rozmach, a to zejména v oblasti tvorby článků, které každý den zaplavují internet, jejich budoucnost nemusí být tak růžová, jak se na první pohled může zdát.

Moderní vyhledávače, především pak Google, Bing a Yahoo, jsou nyní schopni rozpoznávat texty generované AI a mohou je tak snadno penalizovat v rámci svých algoritmů vyhledávání. To může mít významné důsledky pro tvůrce obsahu, kteří se spoléhají na umělou inteligenci.

Tento článek se zaměřuje na nástroje, které právě dokážou poznat text vytvořený umělou inteligencí. Podle čeho to tyto nástroje poznají, jaké nástroje to jsou, jestli to pozná také Google a jestli takové články vytvořené pomocí AI aktuálně penalizuje.

Nástroje pro rozpoznání textů generovaných pomocí AI

Existuje několik nástrojů a algoritmů, které dokáží poznat texty generované pomocí AI. Tyto nástroje pracují na základě různých metod a faktorů, jako je opakování slov a frází, syntaktická nebo gramatická správnost textu, nelogické skoky a nesouvislosti, složitost nebo jedinečnost různých vět v delším textu, dodržování předmětných témat, používání tréninkových dat, sémantická analytika nebo třeba stylometrie.

Příklady některých rozpoznávacích nástrojů:

 • OpenAI’s GPT-3-detector: Algoritmus od společnosti openAI, pro rozpoznání vzorů a znaků specifických pro konkrétní modely umělé inteligence od této společnosti, jako je právě chatGPT 3, nebo chatGPT-4, což mu umožňuje identifikovat, jestli byl daný text generován některým z těchto modelů umělé inteligence.
 • GLTR (Giant Language Model Test Room): Jedná se o online nástroj, který umožňuje uživatelům zjistit pravděpodobnost, že byl konkrétní text generován AI modelem.
 • Copyleaks: Tento nástroj kombinuje různé algoritmy, na základě kterých posoudí s jakou pravděpodobností je text psaný člověkem, nebo strojem.
google vs AI
Bude Google penalizovat AI obsah? 3

Jak nástroje rozpoznají texty generované pomocí AI

Nástroje pro rozpoznání textů generovaných pomocí AI pracují na základě různých kritérií a analýz, které pomáhají identifikovat charakteristické rysy textu generovaného umělou inteligencí. Mezi tato kritéria a analýzy patří především:

 • Opakování slov a frází: AI může mít tendenci opakovat určitá slova nebo fráze častěji než člověk. Detekční nástroje hledají takové vzory v textu.
 • Syntaktická a gramatická korektnost: Text generovaný AI může být často gramaticky správnější než text napsaný člověkem, protože modely AI, jako je GPT-4, jsou trénovány na velkých datasetech a dobře se naučí gramatická pravidla.
 • Logické skoky a nesouvislosti: AI generovaný text může obsahovat logické skoky nebo nesouvislosti, které by člověk pravděpodobně neudělal. Nástroje mohou analyzovat text a identifikovat takové nesrovnalosti.
 • Složitost a jedinečnost vět: AI generovaný text může mít tendenci používat jednodušší a častěji se vyskytující konstrukce vět, zatímco lidský text by mohl být složitější a jedinečnější.
 • Konzistence témat: AI může mít potíže udržet konzistenci tématu v textu, což může vést k nečekaným změnám nebo míchání různých témat.
 • Použití tréninkových dat: Nástroje pro detekci AI generovaného textu mohou být trénovány na rozpoznání vzorů a znaků specifických pro konkrétní AI modely, což jim umožňuje identifikovat, zda byl text generován takovým modelem.
 • Sémantická analytika: Detekční nástroje mohou používat sémantickou analýzu, která zkoumá význam slov a vztahy mezi nimi, aby odhalila neobvyklé nebo nečekané kombinace, které by mohly naznačovat AI generovaný text.
 • Stylometrie: Analýza stylu psaní, jako je slovní zásoba, délka vět nebo použití interpunkce, může pomoci detekčním nástrojům odhalit rozdíly mezi lidským a AI generovaným textem.

Vyhledávače a rozpoznávání strojově generovaných textů

Google, jako dominantní hráč na trhu vyhledávačů, je již delší dobu schopen rozpoznávat texty generované pomocí AI. Google používá své vlastní algoritmy a technologie pro analýzu takového obsahu webových stránek a identifikaci, zda je obsah psán strojově, nebo sepsán lidmi. Tyto algoritmy zahrnují techniky podobné těm, které používají i jiné nástroje pro detekci strojových textů, jako je právě analýza opakování slov, sémantická analytika a stylometrie.

Nutno podotknout, že rozpoznávání není 100% a u některých textů vytvořených pomocí AI to nástroje dosud nepoznají a přisoudí mu status „vytvořeno člověkem“. Téměř vždy ale dokážou určit text napsaný člověkem.

Penalizace AI generovaných textů Googlem

Protože dokáže Google s velkou spolehlivostí rozeznat tyto texty, může penalizovat stránky, které je obsahují. Učiní tak především, pokud tyto texty nevyhovují kritériím kvality, relevace a užitečnosti pro uživatele, kteří hledají odpovědi na své dotazy. Penalizace může zahrnovat snížení pozice ve výsledcích vyhledávání, což bude mít velký negativní dopad na návštěvnost a samotnou viditelnost takových stránek.

Důvodem pro penalizaci strojově generovaných textů může být hlavně to, že chce Google zajistit, aby uživatelé získali co nejrelevantnější a nejužitečnější informace, a proto upřednostňuje obsah vytvořený člověkem, který je pravděpodobněji více konzistentní, srozumitelný, relevantní a především podložen zaručenými informacemi.

Jak zabránit penalizaci AI generovaných textů

Pokud chcete využívat umělou inteligenci k psaní textů bez rizika penalizace, dodržujte tato hlavní doporučení pro kvalitní a nezávadné texty.

 • Revize a úpravy: Texty generované AI by měly být vždy revidovány a upravovány člověkem, tím z textu vyloučíte některé chybné informace, nesrozumitelnosti, nebo nepochopení tématu robotem.
 • Kombinace s lidským obsahem: Místo spoléhání se pouze na strojový text je ideální kombinovat „poctivý“ obsah vytvořený člověkem s tím, který vytvořila umělá inteligence, tím dosáhnete vyšší kvality textů a různorodosti informací.
 • Dodržování pokynů pro tvorbu obsahu: Při vytváření obsahu za pomoci algoritmů umělé inteligence vždy dodržujte pokyny pro tvorbu obsahu, ideálně přímo od společnosti Google, od které většina dalších vyhledávačů kopíruje.
 • Etické a transparentní použití umělé inteligence: Je důležité používat AI generovaný text eticky a transparentně, to zahrnuje informování uživatelů o tom, že celý obsah nebo jeho část byla vytvořena pomocí stroje.
google vs AI
Bude Google penalizovat AI obsah? 4

Shrnutí článku o textech vytvořených za pomoci umělé inteligence a vyhledávačích

Google a další vyhledávače či nástroje jsou stále chytřejší a dokážou spolehlivě rozpoznat texty generované pomocí umělé inteligence. Poměrně snad tak mohou stránky využívající tyto praktiky penalizovat ve vyhledávacích vyhledávání. Tato penalizace má za cíl zajistit, že uživatelé získávají co nejrelevantnější a nejužitečnější informace, a proto je upřednostňován obsah vytvořený člověkem.

Abyste předešli penalizaci vašich textů generovaných za pomoci umělé inteligence, dodržujte základní doporučení, jako je revize a úpravy textů člověkem, kombinace AI generovaného obsahu s vaším vlastním obsahem, dodržování pokynů pro tvorbu obsahu a etické a transparentní použití AI.

Strojově generovaný obsah má své výhody a může být nástrojem pro zvýšení efektivity i produktivity tvůrců obsahu. Nicméně, je třeba si být vědom možných rizik, které tyto textu nesou.

Pomohl vám tento článek? Budeme rádi, když ho budete sdílet a rozšíříte obzory i někomu dalšímu. Můžete si také přečíst některé naše další zajímavé články.